skip to Main Content

Lépjen velünk kapcsolatba

Cím
EMÜI-Group
Első Magyar Üvegipari Kft.
1106 Budapest, Jászberényi út 47/C

Telefon
+36 70 776 7376

Fax
+36 1 404 1332

Email
nyomda@emui.hu
edzettuveg@emui.hu
ajanlat@emui.hu

Hol talál meg minket?

Írjon nekünk!

Általános szerződési feltételek

EÜI-GROUP Első Magyar Üvegipari Kft.

Általános szerződési és megrendelési feltételek

Tartalom

Általános szerződési és megrendelési feltételek, tartalomjegyzék

 1. Bevezető
 2. A szerződés létrejötte és tartalma
 3. A munkavégzés helye
 4. A munkavégzés
 5. Műszaki átadás-átvétel és dokumentálás
 6. A vállalkozói díj elszámolása
 7. Pénzügyi fedezet
 8. Határidők, kötbér
 9. Tulajdonjog
 10. Szavatosság, jótállás
 11. Együttműködés
 12. Üzleti titok
 13. A szerződéstől elállás
 14. Vegyes rendelkezések

 

1. Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ASZF) célja, hogy az EMUI-GROUP Első Magyar Üvegipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Cég rövid neve: EMÜI-GROUP Kft.) minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson, ezért jelen okirat az EMÜI-GROUP Kft., mint Vállalkozó által kötött, minden egyes szerződés szerves és elengedhetetlen részét képezi.

1.1 Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, az EMÜI-GROUP Kft. által kötött szerződésre, árajánlatra, megállapodásra, megbízásra, megrendelésre vagy meghatalmazásra, mely alapján az EMÜI-GROUP Kft. ellenszolgáltatás fejében nyomdai tevékenységet végez, vagy más egyéb szolgáltatást nyújt a Megrendelő vagy harmadik fél részére. A szerződés időbeni hatálya a Felek általi aláírástól, ill. előlegfizetéstől a vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig tart.

1.2.Fogalom meghatározások

A Felek egyedi szerződéseibe foglalt jelen ASZF tartalmával ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a Felek jogviszonyában az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:

Szerződés: a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyt keletkeztető, a Felek által aláírt okirat. Ez lehet egy árajánlat, megrendelés, adott esetben munkalap.

Megrendelő: az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződő partner, ügyfél, akinek a részére, vagy megbízásából az EMÜI-GROUP Kft. nyomdai, grafikai szolgáltatást nyújt.

Szolgáltató: EMUI-GROUP Első Magyar Üvegipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1106 Budapest, Jászberényi út 47/C. Cégjegyzékszám: 01 09 289005   Adószám: 25786217-2-42) képviseli: Csécs Ákos ügyvezető. Cég rövid neve: EMÜI-GROUP Kft.

Felek: a Megrendelő és a Szolgáltató együttes említésük esetén.

Végfelhasználó: a Megrendelő közvetlen, vagy közvetett megbízója, aki a szerződés szerinti termékeket ténylegesen használni fogja.

Ügyvezető: a Szolgáltató képviselője, akivel a Megrendelő a szerződés ügyében kapcsolatot tart.

Átvevő: a Megrendelő vagy felelős képviselője, aki munkavégzés befejezésekor a megfelelő dokumentálását bonyolítja.

Pénzügyi teljesítésért felelős: a Megrendelő vagy képviselője, aki a Szolgáltató által kiállított számla határidőre történő kiegyenlítéséért felel.

Vállalkozói díj: A Megrendelő által a Szolgáltató részére kifizetésre kerülő összeg, mely az árajánlatban, megállapodásban, szerződésben leírtak teljesítéséhez szükséges anyagfelhasználás és a kivitelezés, adott esetben szállítás költségeit is tartalmazza.

 

2. A szerződés létrejötte és tartalma

2.2 A Vállalkozási szerződés a Szolgáltató által készített árajánlat vagy Megrendelő által küldött megrendelés mindkét fél részéről történő aláírásával, ill. az előleg kifizetésekor jön létre.

A szerződés aláírója kijelenti, hogy jogosult a megkötött szerződést aláírni.

2.2 A vállalkozói díj nem tartalmaz a tételes részletezésben leírtakon kívüli felmerülő esetleges egyéb munkálatok elvégzését. Amennyiben a megrendelés komolyabb léptékű grafikai előkészítő munkálatokat igényel, erről, illetve ennek várható költségéről vállalkozó írásban tájékoztatja megrendelőt. Ezen többletmunkát csak és kizárólagosan a Megrendelő írásos megrendelése alapján végzi, ill. készíti, vagy alvállalkozóval végezteti el, külön díjazás ellenében.

2.3 A megrendelésnek tartalmaznia kell minden előírást, specifikációt, dokumentumot és adatot a termékre (szolgáltatásra) vonatkozóan. Így különösen: az alapanyag fajtáját (minőség, vastagság), a termék méretét, mintáit, színeit, mennyiségét, csomagolását, a szállítási és számlázási címet, melyek egyértelműen meghatározzák a Megrendelőnek a termékkel (szolgáltatással) szembeni elvárását, és kétséget kizáróan meghatározzák a termék legyártásához szükséges paramétereket. Ha szükséges, a Nyomda további információkat kérhet a termékkel kapcsolatosan. Ha a Megrendelő saját mintája szerint gyártandó terméket (szolgáltatást) rendel, át kell adnia a mintát a Nyomdának.

Amennyiben a megrendelő a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy nyomáspróbát kér – ahol ő vagy meghatalmazottja ellenőrzi és jóváhagyja a készülő nyomatot – akkor a fentebb részletezett nyomtatás minőségét elfogadottnak veszi.

A mintától a Megrendelő által kezdeményezett eltérések többletköltségét a Megrendelő viseli.

2.3. Amennyiben a Megrendelő, a Végfelhasználó vagy bármely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem a Szolgáltató felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 15 napon túl szüneteltetni kell, a Szolgáltató jogosult addigi teljesítményét, – beleértve a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok árát és a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeit is – leszámlázni. A Szolgáltató köteles a leszámlázott tételeket a Megrendelőnek átadni.

Amennyiben Megrendelő a szerződést / megrendelést a munka megkezdéséig felmondja, Vállalkozót – függetlenül a munka nagyságrendjétől – a szerződéses összeg 50%-ának megfelelő kárpótlás illeti meg.

2.7 A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti, de minden módosítás vagy kiegészítés csak írásban történhet.

3. A munkavégzés helye

3.1 A munkavégzés helye elsődlegese Szolgáltató telephelye.

4. A munkavégzés

4.1. A Szolgáltató köteles a munkavégzés során a munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani, ezek vétkes megszegése esetén az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik.

4.2 A Szolgáltató a dolgozói részére köteles biztosítani a megfelelő minőségű és biztonságos munkavégzéshez szükséges szerszámokat és munkavédelmi eszközöket.

4.4 Bármilyen módosítást, többlet-, vagy pótmunkát, a Megrendelő csak szerződésmódosítás vagy írásos megrendelés útján rendelhet el.

4.5 A Szolgáltató, a Megrendelő által elrendelt pótmunkát, többletmunkát, ill. módosításokat, a szerződésben felsorolt választható opciókban leírtak szerint, az azokra vonatkozó szerződésmódosításban, vagy a jóváhagyott árajánlatban, ill. megrendelésben rögzítettek szerint számlázza. Ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a pót- és többletmunkák, módosítások az adott tétel átadásakor kiállított részszámlában kerülnek elszámolásra.

5. Átadás-átvétel és dokumentálás

5.1 A Szolgáltató által előállított termék átvételét Megrendelő szállító levél aláírásával elismeri, mely szállító levél a későbbiekben kiállítandó, vagy készpénzes kifizetés esetén a készpénzes számla kiállításának alapja.

6. A vállalkozói díj elszámolása

6.1 A vállalkozói díj tartalmazza a szerződésben leírtak teljesítéséhez szükséges anyagfelhasználás, kivitelezés, adott esetben kiszállási díj, költségeit is.

6.2 A vállalkozói díj kifizetése történhet készpénzben és banki átutalással.

6.3 A vállalkozói díj kifizetése elsődlegesen két ütemben történik ettől egyedi megállapodás esetén eltérhet vállalkozó.

1-es ütem: Készpénzes fizetés esetén az előleg átvételekor a Vállalkozó készpénzes számlát állít ki. Banki átutalással történő előlegfizetés esetén a Vállalkozó által kiállított előlegbekérő alapján a Megrendelő 50% előleget fizet. Az előlegszámla kiállítása az előlegnek a Vállalkozó bankszámlájára történő megérkezését követően történik.

2-es ütem: A fent maradó 50% kifizetése, valamint a pótmunkák és választható opciók (ha voltak) átadás után esedékes.

6.4 Több nagy értékű tétel vagy kivitelezhetőségi időben elhúzódó kivitelezés esetén részfizetés történhet, mely az elkészült és átadott tétel, vagy tételek fent maradó 50%-ának kiegyenlítését jelenti. A Szolgáltató mentesül a vállalási határidők betartása alól, és nem köteles a munkát folytatni, ill. befejezni, amennyiben a már elvégzett munkák után esedékes részfizetés, az itt leírtak, ill. a szerződésben megfogalmazottak szerint nem történik meg. Ezen esetben a Szolgáltatót a késedelem miatt kötbér és felelősség nem terheli.

6.5. A Szolgáltató bizonyos esetekben, illetve egyedi megállapodás keretein belül az előlegtől eltekinthet.

6.6. Utólagos projekt-módosítás, vagy szerződésmódosítás során feleslegessé vált, azonban a Vállalkozó részéről már elkészített, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagokat és termékeket a Megrendelő köteles átvenni, és azok ellenértékét a Szolgáltató felmerült költségeivel együtt az által kiállított számla alapján köteles megfizetni.

6.7 A szerződés aláírásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vállalkozói díjat a szerződésben, vagy számlán rögzített határidőt meghaladó 10 nappal és módon nem fizeti meg, a kintlévőség kezelését vállalkozó a szokásos jogi útra tereli, melyből fakadó költségeit Megrendelőre terheli.

 

7. Pénzügyi fedezet

7.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírásakor nem állnak csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt. Megrendelő és Szolgáltató egyidejűleg kijelenti, hogy adó- és köztartozásuk nincs. Amennyiben kiderül ennek ellenkezője, úgy aláíróval szemben a hatályos Ptk. megfelelő paragrafusa szerint kell eljárni.

7.2 Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzügyi helyzetüknek esetleges megváltozását (csőd, felszámolás, végelszámolás stb.), jogi helyzetük és bármilyen, a szerződés szempontjából lényeges adatuk megváltozását a másik félnek írásban azonnal, késedelem nélkül bejelentik.

7.3 A Megrendelő szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezetére szolgáló összeg rendelkezésére áll. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre álló összeget csak jelen vállalkozási szerződésből eredő, a Szolgáltatóval szemben felmerülő fizetési kötelezettségeire fordítja. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben bármely, akár tőle kívül álló okból eredően is, a fedezetül szolgáló összeg már nem állna rendelkezésére, úgy erről a körülményről a Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíti. A Szolgáltató ezen esetben, jogosult a tevékenységét felfüggeszteni mindaddig, amíg a fedezetül szolgáló összeg a Megrendelő rendelkezésére nem áll. A felfüggesztés időtartamával a Szolgáltató teljesítési határideje meghosszabbodik. Amennyiben a felfüggesztés időtartama a 15 munkanapot meghaladja, úgy a Szolgáltató jogosult szerződéstől azonnali hatállyal elállni. A Szolgáltató ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5 %-a.

 

8. Határidők, kötbér

8.1 Az elkészült termék átadás határideje mindenkor a Szolgáltató részéről vállalt határidő. ez a határidő minden megrendelésnél egyedileg meghatározott időpont.

8.2 Az átadás határideje a következő esetekben módosulhat kötbérmentesen: a szerződés aláírását követő megrendelő által eszközölt tartalom változása, valamint a Szolgáltató hatáskörén kívül eső gyártó, szállítmányozó, ill. importőr szállítási határidejének módosulása.

8.3 A Szolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan tudomására jutó körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért ez esetben a Szolgáltató a felelős.

8.4 Amennyiben a szerződő Felek nekik jogosan felróható okok miatt, nem teljesítik a szerződésben rájuk vonatkozó részeket, a szerződésben meghatározott módon és határidőre, úgy a másik Fél részére késedelmi kötbért kötelesek fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 0,5%-a munkanaponként, de legfeljebb a teljes szerződés nettó értékének 5%-a.

8.5 Abban az esetben, ha Szolgáltató – neki jogosan felróható okból – 15 munkanapot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan, minden őt terhelő jogkövetkezmény nélkül elállni. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a késedelemig megfizetni a 8.4 pont szerinti késedelmi kötbért.

8.6 A kivitelezés befejezésének meghiúsulása esetén – amennyiben az nem a Vállalkozó hibájául róható fel – a Szolgáltatót megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5%-a.

8.8 Vis major (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén a Vállalkozó jogosult a szállítási, illetve átadási határidőket részben, vagy egészben az akadályoztatás időtartamával megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben elállni. Amennyiben a Vis major miatt a Megrendelő lép vissza a szerződéstől, úgy azt csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg, és köteles a szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató által már beszerzett és nyomdai kivitelezés alatt lévő anyag átvételére és kifizetésére.

9. Tulajdonjog

9.1. A legyártott, beszerzett, leszállított, de ki nem fizetett áru, a vállalkozói díj teljes kifizetéséig a Vállalkozó elidegeníthetetlen tulajdonát képezi. Ez az áru a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül nem idegeníthető el, nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul, nem terhelhető fedezetként, nem szállítható el máshová.

9.2 A Megrendelő a szerződés aláírásával vállalja, hogy nemfizetése esetén az esetleges leszerelés, elszállítás során Szolgáltatót és képviselőjét ezen tevékenységében nem akadályozza, ebben az esetben a Megrendelő az esetleges birtokvédelmi igényéről lemond, ilyen eljárást ebben az esetben nem indít, mivel a Vállalkozó csupán a jogos tulajdonosi igényeit érvényesíti.

10. Szavatosság, jótállás

10.1. A Vállalkozó az ajánlatban vagy a szerződésben leírtak szerinti, a magyar törvények által előírt szavatosságot, illetve jótállást vállalja.

10.2 Az átadott termékekre az átadás napjától számított 12 hónap jótállás vonatkozik, amennyiben az árajánlatban vagy szerződésben más nincs meghatározva.

10.3 A kivitelezés a Szolgáltató által ajánlatban specifikált minőségnek megfelelően történik. A nyomtatás jóváhagyott színminta vagy proof alapján történik, melyet a Megrendelő a grafikai anyag leadásával egyidejűleg biztosít a Szolgáltató részére. Ennek hiányában – Megrendelő igénye alapján – a Szolgáltató elkészíti azt, majd jóváhagyatja a Megrendelővel. Színminta hiányában a Szolgáltató által használt színprofil szerinti átlagos színterheléssel gyártja le a megrendelt terméket. Ez esetben az esetleges színeltérésért Szolgáltató felelősséget nem vállal és ilyen esetben Megrendelő módosítási-, valamint kártérítési-, költség-, továbbá szavatosság vagy egyéb igénnyel nem élhet Szolgáltató felé.

11. Együttműködés

11.1 A szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében szoros és közvetlen kapcsolat formájában működnek együtt. Ennek érdekében kölcsönösen és haladék nélkül egymás tudomására hozzák mindazon tényeket, körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, vagy veszélyeztetik, és azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható intézkedéseket megteszik.

11.2. A szerződő Felek a teljesítést megelőző vitáikat, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, arra is figyelemmel, hogy a viták és azok rendezése minél kisebb mértékben gátolja a szerződésszerű teljesítést.

11.3. A szerződő Felek egymással a szerződésben rögzített képviselőiken és módokon keresztül tartják a kapcsolatot. A Felek az e-mailen történő kapcsolattartást írásbeli kapcsolattartásnak fogadják el.

11.4 A szerződő Felek esetleges vitáikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Jogvita esetére a területileg illetéke Bíróságot kötik ki.

12. Üzleti titok

12.1 A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy szerződés hatálya alatt a Megrendelővel, a Végfelhasználóval vagy a Szolgáltatóval kapcsolatban tudomásukra kerülő minden átadott adat információ, műszaki megoldás, pénzügyi adat, további szerződő partnerek adatai és nyilatkozatai is üzleti titoknak minősülnek.

12.2 A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen üzleti titkokat megőrzik, harmadik fél részére tovább nem adhatják, harmadik félhez jutását a helyzettől elvárhatóan megakadályozzák.

13. A szerződéstől elállás

13.1 A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, de csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg. A Szolgáltatót ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5%-a.

13.2 A Vállalkozó a szerződéstől bármikor elállhat. A Megrendelőnek ebben az esetben visszajár az előleg, a továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a nettó vállalkozói díj 5%-a.

14. Vegyes rendelkezések

14.1 Szolgáltató eszközeivel nyomtatásban készülő színminták és a készre festett felületek között színeltérések lehetnek.

14.2 Szolgáltatónak jogában áll az elkészült termékekről fotókat és videó felvételt készíteni, melyeket díjtalanul használhat fel reklám céljára. Ezek a fotók és videók nem sérthetik a Megrendelő üzleti titkait.

14.3 Amennyiben a Szerződés, vagy az ÁSZF között eltérés van, akkor az aláírt szerződésben leírtak az irányadóak.

14.4 A jelen ASZF-ben, az aláírt szerződésben és mellékleteiben nem rendezett kérdésekben a magyar jog vonatkozó szabályai az irányadóak.

 

Csécs Ákos – az EMÜI-GROUP Kft. ügyvezetője

Back To Top